Psychoterapia

 

Psychoterapia jest interdyscyplinarnym sposobem specjalistycznej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych lub w leczeniu zaburzeń psychicznych. Psychoterapia wyraźnie odróżnia się od farmakologicznych i innych biologicznych metod leczenia. Używa metod, które ogólnie określa się jako „psychologiczne”. Należą do nich przede wszystkim rozmowa i refleksja terapeutyczna z analizą życiowej sytuacji, znaczenia emocji i stosowanych strategii rozwiązywania problemów. Psychoterapia jest drogą zmiany świadomych i nieuświadamianych sposobów spostrzegania siebie, świata i innych ludzi, drogą przezwyciężania swoich ograniczeń, zahamowań, zmiany postaw i odruchowych sposobów reagowania.

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

• ericksonowska

Psychoterapia ericksonowska to niekonwencjonalna metoda terapii, której twórcą był Milton Erickson. Terapia koncentruje się na teraźniejszości i zorientowana jest na przyszłość – cele, dążenia i możliwości, a nie na to, co było kiedyś. Nowatorskim założeniem tej metody jest to, że zrozumienie i tzw. wgląd nie są niezbędnymi warunkami zmian.

• poznawcza

W trakcie terapii pacjent (klient) i terapeuta pracują razem nad określeniem i zrozumieniem związku, jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby. W tej formie psychoterapii główny nacisk położony jest na trudności występujące „tu i teraz” – w bieżącym życiu pacjenta. Określane są konkretne cele terapii, czas jej trwania oraz działania terapeutyczne, których skuteczność jest poddawana ciągłej ocenie.

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

psychoterapia uzależnień

 

TERAPIA GRUPOWA

Uwzględnia interakcje pomiędzy uczestnikami grupy, bazuje na specyficznych normach przez nią kreowanych, a przede wszystkim korzysta z sił tkwiących w małych grupach społecznych w celu prowokowania pożądanych zmian u ich uczestników. Grupy terapeutyczne organizowane są jako zamknięte lub otwarte.

TERAPIA PAR

Dotyczy związku (małżeństwo, związek partnerski). Wskazana w sytuacji, gdy partnerzy czują, że oddalili się od siebie, nie mogą się porozumieć, a wzajemne pretensje niszczą ich związek lub z innych powodów są nim rozczarowani.

TERAPIA RODZINNA

Jej celem jest pomoc w odnalezieniu sposobów radzenia sobie z problemami przejawiającymi się jako trudności w porozumiewaniu się, zaburzenia zachowania któregoś z członków rodziny, kłopoty wychowawcze, sytuacje kryzysowe, choroby psychosomatyczne itp.